Onze voorwaarden

Geschreven door Super User op . Gepost in Uncategorised

Hieronder vindt u onze voorwaarden betreft het bezoeken van de lokatie alsmede de verkoop van entreebewijzen e.d.

Algemene Voorwaarden 
van EEXTAHAL sport-&evenementen te Scheemda, 
vastgesteld op 10 april 2004. 

1.0 Algemeen 

1.1 In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden wordt onder Eextahal Scheemda. verstaan: Eextahal Scheemda sport-&evenementen, gevestigd te Scheemda. 

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Eextahal en een bezoeker van de Eextahal. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: `de Bezoeker`) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met de Eextahal sluit terzake van het bijwonen van een door de Eextahal dan wel door een derde in de gebouwen van de Eextahal (hierna: `het Gebouw`, waaronder ook dient te worden begrepen dat deel van de aan het Gebouw grenzende openbare weg waartoe de Eextahal op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is) of een andere locatie, ingezet door de Eextahal, te organiseren evenement. Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de Eextahal heeft gesloten. 

1.3 De Eextahal zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Gebouw naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. De Eextahal zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. De Eextahal zal tevens trachten de evenementen in het Gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. De Eextahal spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. De Eextahal verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de leiding van de Eextahal. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt de Eextahal hiervoor zijn verontschuldigingen aan. 

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen 

2.1 Alle door de Eextahal, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Eextahal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Eextahal en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen. 

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van de Eextahal te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement. 

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan de Eextahal heeft verkregen, afdracht van de toegangsprijs door de derde aan de Eextahal om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt, en het evenement tot bijwoning waarvan het toegangsbewijs recht geeft om niet aan de Eextahal verwijtbare redenen geen doorgang vindt. Indien de Eextahal om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. 

2.4 Toegangsbewijzen blijven eigendom van de Eextahal, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen van de Eextahal of van andere erkende (voor-)verkoopadressen.

2.5 Online Kaart verkoop (Eextahal Tickets Service), via onze webstore (www.eextahal.nl) is het mogelijk om online kaarten te reserveren of te bestellen, kiest men voor bestellen en betaling via iDEAL of PayPal dan zal de besteller via mail op de hoogte worden gehouden over de bestel-/leveringsprocedure. Als de betaling bij ons is binnengekomen ontvangt de klant een mailbericht met de status 'Confirmed' zodra de entreebewijzen door ons zijn verstuurd via PostNl ontvangt de klant een mailbericht met daarin de postdatum en de status 'Shipped'. Als entreebewijzen door ons (Eextahal) zijn verzonden en deze niet bezorgd worden bij geadresseerde is Eextahal nooit en te nimmer aansprakelijk voor de bezorging van desbetreffende bestelling!

Kortom, bestelling, bezorging en betaling van entreebewijzen is voor "Eigen Risico" van de besteller, Eextahal Scheemda kan nooit aansprakelijk worden gesteld dat entreebewijzen niet bezorgd worden bij de besteller!


3.0 Verblijf in het gebouw 

3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Eextahal gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de Eextahal de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken. 

3.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a. in het Gebouw te roken, opgelegde boetes worden op de bezoeker verhaald,
b. aan derden in het Gebouw goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; 
c. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen; 
d. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen; 
e. naar het oordeel van een functionaris van de Eextahal gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren. 

3.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van de Eextahal inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een visitatie of veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. 

3.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leiding van de Eextahal, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur en telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in het Gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leiding van de Eextahal te gebruiken. De als zodanig kenbare functionarissen van de Eextahal zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. 

3.5 De Eextahal behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking van genoemde opnamen. 

4.0 Aansprakelijkheid van de Eextahal

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico. 

4.2 De Eextahal is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Eextahal en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Eextahal verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van de Eextahal wordt ondermeer uitgesloten voor: 
a. schade tengevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door de Eextahal ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen; 
b. schade tengevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de Eextahal gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; 
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen de Eextahal en de Bezoeker betrekking heeft; schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers. 

4.3 De Eextahal is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Eextahal. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Eextahal onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Eextahal c.q. in het Gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer. 

5.0 Reclame/ klachten 

5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de Eextahal en de Bezoeker dienen de leiding van de Eextahal binnen acht dagen, nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door de Eextahal niet in behandeling genomen. 

5.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de Eextahal te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van de Eextahal: 
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum; b 
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen de Eextahal en de Bezoeker betrekking heeft; 
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal de Eextahal het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zonodig de toegang te ontzeggen; 
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht; 
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw; 
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen; 
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw; 
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan; 
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling; 
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van de Eextahal die voorziening al dan niet aan te bieden; 
k. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen. 

6.0 Persoonsgegevens 

6.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door de Eextahal wordt geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). De Eextahal en/of enig verkooppunt is de houder van deze registratie. Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij de Eextahal en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar de Eextahal. 

7.0 Overige voorwaarden / regelingen 

7.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de Eextahal. 

8.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter 

8.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Eextahal is Nederlands recht van toepassing. 
8.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Eextahal voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Winschoten. 

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn op 4 maart 2003 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 0011223344.